Logo

Konfiguracja IdoSell Bridge

Konfiguracja IdoSell Bridge

IdoSell Bridge można skonfigurować przez Kreator konfiguracji, który uaktywni się podczas pierwszego uruchomienia programu.

Konfiguracja połączenia z IdoSell

Należy wprowadzić login i hasło wykorzystywane podczas logowania do panelu administracyjnego IdoSell oraz wprowadzić nazwę sklepu internetowego. Następnie należy kliknąć przycisk Połącz ze sklepem w celu sprawdzenia połączenia. Jeżeli połączenie ze sklepem zostanie ustanowione pomyślnie, przycisk Dalej stanie się aktywny, a jego kliknięcie pozwoli przejść do kolejnego kroku kreatora konfiguracji.

W każdej chwili można kliknąć przycisk Anuluj, co spowoduje wyjście z kreatora konfiguracji i zamknięcie programu IdoSell Bridge. Wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną wówczas skasowane, a po ponownym uruchomieniu programu kreator konfiguracji zostanie wyświetlony ponownie.

Konfiguracja bazy danych IdoSell Bridge

Baza danych programu IdoSell Bridge może znajdować się na tym samym komputerze co IdoSell Bridge lub na innym komputerze znajdującym się w sieci lokalnej. Zalecaną konfiguracją, ze względu na wydajność, jest instalacja bazy danych na komputerze lokalnym.

Żeby baza danych mogła zostać utworzona na wybranym komputerze, musi on spełniać wymagania systemowe.

Poniżej zamieszczono opis konfiguracji i zakładania nowej bazy danych (względnie podłączania się do już istniejącej) krok po kroku.

Wybór serwera baz danych

W przypadku gdy baza danych programu IdoSell Bridge ma zostać zainstalowana na tym samym komputerze co program IdoSell Bridge i na komputerze jest już zainstalowane oprogramowanie SQL Server, program sam wykryje dostępne serwery bazy danych. Wówczas na liście dostępnych serwerów pojawią się do wyboru adresy dostępnych serwerów. W przypadku gdy na komputerze nie został zainstalowany SQL Server, program wyświetli odpowiedni komunikat o braku serwera. W takim przypadku należy najpierw zainstalować oprogramowanie SQL Server, a następnie kontynuować konfigurację programu IdoSell Bridge. W przypadku gdy baza danych ma zostać zainstalowana na innym komputerze w sieci, należy ręcznie wprowadzić adres serwera SQL lub wyszukać dostępne serwery klikając przycisk Wyszukaj serwery w sieci lokalnej. Wówczas program sam wyszuka dostępne serwery SQL w sieci lokalnej i adresy znalezionych serwerów umieści na liście do wyboru.

Ustanowienie połączenia z serwerem

Po wybraniu adresu docelowego serwera SQL kolejnym krokiem jest ustanowienie połączenia z wybranym serwerem. Najpierw należy określić sposób uwierzytelniania do serwera SQL. Serwer SQL obsługuje dwa typy uwierzytelniania - uwierzytelnianie Windows (domyślne) oraz uwierzytelnianie SQL. Uwierzytelnianie Windows nie wymaga podawania nazwy użytkownika ani hasła do serwera. W celu połączenia się z serwerem zdalnym (znajdującym się na innym komputerze), należy odznaczyć opcję Uwierzytelnianie Windows, a następnie wprowadzić login i hasło do serwera SQL. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Połącz z serwerem SQL. Spowoduje to próbę ustanowienia połączenia z serwerem SQL. W przypadku gdy zostanie podany nieprawidłowy login lub hasło oraz adres serwera będzie nieprawidłowy, program wyświetli odpowiedni komunikat. Po pomyślnym ustanowieniu połączenia z serwerem zostaną wyświetlone opcje konfiguracji bazy danych programu.

Konfiguracja bazy danych

Jeżeli na wskazanym serwerze nie wykryto istniejącej bazy danych programu, pojawi się przycisk Utwórz nową bazę danych. Kliknięcie go spowoduje, że na wskazanym serwerze SQL zostanie zainstalowana nowa, czysta baza danych. Po pomyślnym utworzeniu nowej bazy danych można przejść do kolejnego kroku kreatora konfiguracji. W przypadku gdy program IdoSell Bridge był już wcześniej instalowany i na wskazanym serwerze zostanie wykryta już istniejąca baza danych programu, do wyboru dostępne będą dwie opcje: Zachowaj dane w istniejącej bazie danych oraz Wykasuj dane z istniejącej bazy danych. Po zatwierdzeniu jednej z dostępnych opcji można przejść do kolejnego kroku.

Konfiguracja integrowanego programu F/K

W tym kroku konfiguracji należy dokonać wyboru programu F/K, z którym ma zostać zintegrowany panel administracyjny IdoSell oraz skonfigurować połączenie z bazą danych integrowanego programu F/K.

Wybór programu

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru programu F/K, który ma zostać zintegrowany z panelem IdoSell.

Wybór wersji programu

Kolejnym krokiem jest wybranie wersji posiadanego programu F/K. Jeśli na liście obsługiwanych wersji nie ma tej, która odpowiada wersji posiadanego programu F/K, należy skontaktować się z działem wsparcia poprzez system komunikatów w celu ustalania, czy planowane jest wdrożenie obsługi danej wersji programu.

Połączenie z bazą danych programu F/K

Następnie należy skonfigurować połączenie z bazą danych integrowanego programu, wskazując adres serwera oraz opcjonalnie wpisując login i hasło do serwera SQL. Podobnie jak w przypadku bazy danych programu IdoSell Bridge, baza programu F/K może znajdować się na komputerze lokalnym lub innym komputerze w sieci. W następnej kolejności należy wskazać odpowiednią bazę danych programu F/K, klikając w rozwijaną listę Baza. Po wskazaniu odpowiedniej bazy należy kliknąć przycisk Połącz z bazą programu, w celu ustanowienia połączenia z bazą wybranego programu F/K.

Wybór użytkownika programu

W kolejnym kroku należy wybrać użytkownika programu, w którego imieniu aplikacja IdoSell Bridge będzie automatycznie wykonywała operacje. Wybrany użytkownik będzie widoczny w programie F/K jako osoba wystawiająca dokumenty zamówień. Zostaną one automatycznie wprowadzone do bazy programu przez IdoSell Bridge.

Po wskazaniu użytkownika programu można przejść do kolejnego kroku kreatora konfiguracji.

Ustawienia sklepów

Należy wybrać sklepy, z których program IdoSell Bridge będzie pobierał zamówienia.

  • W przypadku posiadania tylko jednego sklepu należy pozostawić domyślne ustawienia tj. zaznaczoną opcję Wszystkie sklepy, i przejść do kolejnego kroku konfiguracji.

  • W przypadku posiadania więcej niż jednego sklepu, gdy program IdoSell Bridge ma pobierać zamówienia tylko z wybranych sklepów, należy zaznaczyć opcję Wybrane sklepy oraz wskazać na liście dostępnych sklepów te, z których mają być pobierane zamówienia. Należy zaznaczyć co najmniej jeden sklep, z którego będą pobierane zamówienia. Zamówienia pochodzące ze sklepów, które nie zostały zaznaczone na liście, będą ignorowane przez IdoSell Bridge i nie będą dodawane do bazy integrowanego programu F/K.

Po dokonaniu wyboru odpowiednich sklepów można przejść dalej.

Ustawienia magazynów i daty

Wybór magazynów

Dla wybranego magazynu programu F/K należy przypisać wybrany magazyn sklepu oraz określić, czy IdoSell Bridge ma synchronizować stany magazynowe dla wybranych magazynów. W przypadku przypisania magazynu obcego (M0) do jednego z magazynów programu F/K, nie ma możliwości ustawienia synchronizacji stanów dla tych magazynów. Program IdoSell Bridge pozwala na synchronizację więcej niż jednego magazynu. Do poprawnej pracy programu wymagane jest jednak zsynchronizowanie co najmniej jednego magazynu programu F/K z wybranym magazynem sklepu.

Początkowa data synchronizacji

Kolejną czynnością w tym kroku jest ustawienie daty, od której aplikacja IdoSell Bridge ma rozpocząć pobieranie zamówień. Domyślnie ustawiana jest data aktualna.

Częstotliwość synchronizacji

Ostatnią czynnością jest ustawienie, co jaki czas program IdoSell Bridge będzie synchronizował dane pomiędzy sklepem a zintegrowanym programem F/K. Dostępny zakres czasu to od 15 do 60 minut. Żeby automatyczna synchronizacja zadziałała, usługa BridgeService musi być włączona.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell