Logo

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w aplikacji Scanner

Zapoznaj się z instrukcją modułu Inwentaryzacja i dowiedz się, jak łatwo i sprawnie wykonasz inwentaryzację w magazynie twojego sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz utworzyć nową lub kontynuować otwartą inwentaryzację na danym magazynie. Wystarczy, że zeskanujesz kody towarów i dodasz je do dokumentu inwentaryzacji. Scanner może pracować na wielu urządzeniach jednocześnie. W każdej chwili możesz przerwać inwentaryzację i przesłać wyniki skanowania do panelu IdoSell. Kontynuacja inwentaryzacji możliwa jest na dowolnym urządzeniu, a informacje o zeskanowanych kodach zostaną pobrane z panelu IdoSell dla zalogowanego użytkownika.

Istotną kwestią, którą należy poruszyć w przypadku realizacji inwentaryzacji w systemie IdoSell jest to, że aplikacja IdoSell Scanner bierze czynny udział w procesie, ale nie realizuje wszystkich czynności związanych z inwentaryzacją. Na przykład zamknięcia dokumentu inwentaryzacji, którego to można dokonać wyłącznie w panelu IdoSell. Wszelkie kwestie zostaną omówione w poniższych podpunktach.

Rozpoczęcie inwentaryzacji

Żeby rozpocząć inwentaryzację, przejdź w aplikacji Scanner do sekcji Magazyn > Inwentaryzacja

Nowa inwentaryzacja

Po wejściu do sekcji Inwentaryzacja program sprawdzi, czy w panelu administracyjnym IdoSell istnieje już otwarta inwentaryzacja powiązana z obsługiwanym przez urządzenie magazynem. Jeśli otwarta inwentaryzacja nie zostanie odnaleziona, program zapyta, czy otworzyć nową inwentaryzację.

Inwentaryzacja może zostać utworzona tylko z poziomu aplikacji Scanner przez dowolne urządzenie i dowolnego zalogowanego użytkownika panelu IdoSell.

Na danym magazynie może być otwarta tylko jedna inwentaryzacja.

Inwentaryzacja utworzona w panelu IdoSell w sekcji Magazyn > Inwentaryzacja i remanent > Inwentaryzacja IdoSell Scanner zawiera listę wszystkich towarów danego magazynu z ustawionym wyjściowo zerowym stanem magazynowym oraz opcją odfiltrowania tylko zeskanowanych podczas inwentaryzacji towarów.

Żeby zamknąć inwentaryzację w panelu administracyjnym IdoSell, należy najpierw odfiltrować z całej listy tylko te towary, które zostały zinwentaryzowane i tylko ich stany skorygować klikając przycisk Skoryguj stany magazynowe towarów widocznych na liście.

W innym wypadku zamknięcie inwentaryzacji w panelu skutkować będzie z jednej strony ustawieniem właściwych stanów magazynowych zeskanowanym towarom, z drugiej zaś strony wyzerowaniem stanów wszystkich pozostałych niezinwentaryzowanych towarów.

Pobieranie towarów z panelu IdoSell

W przypadku użycia modułu inwentaryzacji pierwszy raz przez dane urządzenie, z panelu IdoSell zostaną pobrane informacje o wszystkich towarach. Operacja ta jest niezbędna do działania modułu inwentaryzacji.

Czas pobierania informacji o towarach uzależniony jest od ilości towarów w panelu IdoSell, szybkości połączenia internetowego oraz wydajności urządzenia, na którym pracuje aplikacja Scanner.

Kontynuacja istniejącej inwentaryzacji

Jeśli po wejściu w moduł Inwentaryzacji program odnajdzie w panelu administracyjnym IdoSell otwartą inwentaryzację, zostaniesz od razu przeniesiony do formularza jej edycji wraz z załadowanym stanem zinwentaryzowanych do tej pory towarów.

Skanowanie towarów

W celu dokonania inwentaryzacji wystarczy wybrać odpowiednią opcję oraz skanować po kolei kody towarów znajdujących się na danym magazynie.

Można za jednym razem zeskanować większą ilość danego towaru. W tym celu należy edytować najpierw liczbę, a następnie zeskanować kod towaru.

Zeskanowanie kodu towaru, który nie znajduje się w bazie aplikacji Scanner, spowoduje wyświetlenie się stosownego komunikatu.

W takiej sytuacji możesz sprawdzić, czy wskazany kod znajduje się w bazie panelu administracyjnego IdoSell. Jeśli tam również nie zostanie odnaleziony, aplikacja Scanner  ponownie wyświetli stosowny komunikat.

Korygowanie ilości zeskanowanych towarów

W przypadku zeskanowania zbyt dużej ilości towaru istnieje możliwość dokonania korekty za pomocą opcji Koryguj zeskanowany towar

Korekta dostępna jest tylko dla towarów, które zostały wcześniej zeskanowane przynajmniej raz przez danego użytkownika w ramach inwentaryzacji dla danego magazynu.

Przesyłanie informacji o zeskanowanych towarach do panelu IdoSell

Otwartą inwentaryzację można w każdej chwili przerwać za pomocą przycisku Prześlij wyniki i zakończ. Jego użycie spowoduje, że do panelu IdoSell przesłane zostaną wyniki dotychczasowego skanowania.

W trakcie uruchomionego modułu inwentaryzacji można przechodzić do innych modułów aplikacji Scanner, a nawet wyłączyć urządzenie. Operacje te nie spowodują utraty danych, ale informacje nie zostaną przesłane do panelu IdoSell.

Zalecamy wykonywanie operacji Prześlij wyniki i zakończ jak najczęściej np. po zeskanowaniu danej partii towarów, przy korzystaniu z innych funkcji aplikacji oraz przy każdorazowym odłożeniu urządzenia na bok.

Wyniki inwentaryzacji w panelu administracyjnym IdoSell

Po zalogowaniu do panelu IdoSell przejdź do modułu MAGAZYN > Inwentaryzacja i remanent > Inwentaryzacja z IdoSell Scanner

Jeśli w panelu IdoSell nie została aktywowana subskrypcja dla aplikacji Scanner, korzystanie z inwentaryzacji z IdoSell Scanner jest zablokowane. Dopiero wykupienie subskrypcji umożliwia skorzystanie z modułu w panelu.

Listy otwartych i zamkniętych inwentaryzacji

Dzięki osobnym listom otwartych i zamkniętych inwentaryzacji ze Scanner na danych magazynach, masz kontrolę nad prowadzonymi i zakończonymi pracami. Wystarczy, że na liście otwartych inwentaryzacji odnajdziesz i wybierzesz interesujący cię magazyn. Możesz również usunąć inwentaryzację bez wywoływania skutku magazynowego.

Otwarta inwentaryzacja

Otwarta inwentaryzacja posiada wykaz towarów ze stanami magazynowymi (na czas rozpoczęcia inwentaryzacji) oraz aktualnie stwierdzoną ilość (wynik skanowania towarów aplikacją Scanner na podstawie danych przesłanych do panelu IdoSell).

Z poziomu otwartej inwentaryzacji możliwe jest filtrowanie towarów, ręczna zmiana ich ilości oraz skorygowanie stanu magazynu. Dodatkowo inwentaryzacja może zostać wyeksportowana do ODS.

Zamykanie inwentaryzacji

Zamknięcie inwentaryzacji możliwe jest tylko z poziomu panelu IdoSell. Po kliknięciu w przycisk Skoryguj stan magazynu i potwierdzeniu operacji, utworzone zostaną dokumenty RX/PX. Stany magazynowe w panelu IdoSell nie zostaną skorygowane do czasu zamknięcia dokumentów przez operatora.

Przechodząc do zamkniętego remanentu możliwe jest podejrzenie jego szczegółów oraz przejście do dokumentów korygujących RX/PX.

Praca z wieloma urządzeniami jednocześnie

Gdy jest jeden magazyn

W ramach inwentaryzacji na danym magazynie może pracować wiele urządzeń. Warunkiem poprawnego działania modułu inwentaryzacji w takim przypadku jest to, żeby na urządzeniu był zalogowany unikalny użytkownik.

Zalogowanie tego samego użytkownika jednocześnie na dwóch różnych urządzeniach z ustawionym tym samym magazynem (np. M1), spowoduje błędne działanie modułu inwentaryzacji.

Gdy jest wiele magazynów

Jeśli inwentaryzacja odbywa się na wielu magazynach jednocześnie, należy spełnić podobny warunek jak w przypadku pracy wielu urządzeń na jednym magazynie. Na urządzeniach z tym samym wybranym magazynem (np. M1) musi być zalogowany unikalny użytkownik.

Ten sam użytkownik może być zalogowany na dwóch różnych urządzeniach, jeśli Urządzenie A ma wybrany magazyn M1, a Urządzenie B ma wybrany magazyn M2.

Inwentaryzacja, a realizacja sprzedaży w trakcie jej trwania

Żeby inwentaryzacja spełniła swoją rolę, tj. była prawidłowa, rzetelna i wiarygodna, powinna być przeprowadzana, o ile to możliwe, przy zamkniętych drzwiach. Oznacza to, że w czasie inwentaryzacji nie powinno dokonywać się obrotu magazynowego. Przyjęcie tej zasady umożliwi przebieg prac inwentaryzacyjnych bez zakłóceń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell