Logo

IdoSell Bridge - WAPRO MAG

WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)

Konfiguracja

Program IdoSell Bridge obsługuje integrację z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) dla Windows w wersjach 7.3x. Żeby zintegrować panel IdoSell z programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), wymagane jest posiadanie wariantu "Biznes", "Prestiż" lub "Prestiż Plus" programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Wariant "Start" programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), nie jest obsługiwany przez aplikację IdoSell Bridge.

Podczas pierwszego uruchomienia programu IdoSell Bridge na etapie konfiguracji ustawień, po skonfigurowaniu połączenia z bazą danych programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), pojawi się dodatkowe okno kreatora konfiguracji, pozwalające na ustawienie dodatkowych parametrów specyficznych dla programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

W oknie tym należy ustawić poniższe parametry:

 1. Wybierz parametr według którego mają być identyfikowane towary pomiędzy panelem IdoSell, a programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Do wyboru jest indeks katalogowy, GUID artykułu oraz identyfikator artykułu.

 • Identyfikowanie towarów po indeksie katalogowym lub "GUID artykułu" pozwala na synchronizowanie towarów na wielu magazynach. Jest to możliwe dzięki temu, że indeks katalogowy nie jest wartością unikatową i może być użyty wielokrotnie.

 • "GUID artykułu" to wartość pobierana z bazy programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z kolumny GUID_ARTYKUL. Kod ten nie jest widoczny na karcie towaru w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), jest natomiast wyświetlany w oknie Towary w aplikacji IdoSell Bridge.

 • Natomiast identyfikator artykułu jest parametrem unikatowym, który pozwala w jednoznaczny sposób określić dany towar. Wybranie tej opcji w IdoSell Bridge spowoduje, że będzie możliwe synchronizowanie towarów z tylko jednego magazynu.

 1. Wybierz podmiot (firmę) z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z którą ma zostać zsynchronizowany panel IdoSell. Program IdoSell Bridge pozwala na integrację tylko z jednym podmiotem programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Nie jest możliwa integracja z wieloma podmiotami.

 2. Wybierz domyślne parametry nowych zamówień i kontrahentów (dodawanych automatycznie przez aplikację IdoSell Bridge do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)). W tym celu wybierz odpowiednio wartości parametrów:

 • Klasyfikacja - pole określające przynależności kontrahenta do danej grupy. Do wyboru są wartości dostępne z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Każdy nowo dodany kontrahent przez IdoSell Bridge, będzie przypisany do wybranej na etapie konfiguracji klasyfikacji. Pole "Klasyfikacja" w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) jest do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Umożliwia wprowadzenie własnego podziału kontrahentów ze względu na wspólną cechę, np. ze względu na kryterium terytorialne, branżę. Służy to do późniejszego wyodrębnienia klientów przy sporządzaniu zestawień, analizy danych sprzedaży itp. Jeżeli nie planujesz korzystać z tej funkcji, przypisz wszystkich kontrahentów do jednej grupy o nazwie np. Ogólna.

 • Grupa (ceny) - pozwala na wybór, do jakiej grupy cenowej z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) ma być przypisywany nowo dodawany przez aplikację IdoSell Bridge kontrahent.

 • Priorytet zamówień - pozwala określić, jaki priorytet w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) mają mieć zamówienia, które zostaną automatycznie dodane do programu przez IdoSell Bridge.

 • Obliczanie wg cen - określa sposób liczenia wartości zamówienia. Do wyboru są dwa różne sposoby liczenia cen zamówienie - według cen netto lub według cen brutto. Od tego ustawienia zależy, jak będą liczone wartości zamówień dodawanych do WAPRO Mag (dawniej WF-MAG)'a przez IdoSell Bridge. Ponieważ w systemie IdoSell wartość zamówień liczona jest według cen brutto, zalecane jest ustawienie takiego samego sposobu liczenia cen dla zamówień, które będą dodawane do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). W przypadku, gdy ustawione zostanie liczenie wartości zamówień według cen netto, może występować kilkugroszowa rozbieżność w wartości zamówienia pomiędzy wartością zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell, a wartością odpowiadającego mu zamówienia w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Rozbieżność ta wynika z różnego sposobu liczenia wartości zamówienia.

 • Usługa dla opłaty za przesyłkę do klienta - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), która będzie domyślna dla dostawy wybranej przez klienta w zamówieniu z IdoSell. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), dodana będzie dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi, w zależności od wybranej formy dostawy w zamówieniu z IdoSell.

 • Usługa dla opłaty za wybraną formę płatności - pozwala wybrać kartotekę usługi z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), która będzie domyślna dla dodatkowej opłaty naliczonej za wybraną płatność w zamówieniu z IdoSell. Funkcja ta jest przydatna, jeśli klienci sklepu obciążani są np. opłatą za płatność kartą. Do każdego zamówienia przeniesionego do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) będzie dodana dodatkowa pozycja z usługą, która została wybrana. Jedyne co będzie się zmieniać, to cena usługi w zależności od wybranej formy zapłaty w danym zamówieniu z IdoSell.

 • Pracownik przypisany do zamówienia - pozwala na wybranie pracownika, z pracowników dostępnych w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), który będzie przypisywany do zamówień pochodzących z panelu IdoSell.

 • Domyślna kasa dla księgowanych wpłat - pozwala na wybranie kasy z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), do której będą księgowane wpłaty z zamówień z panelu IdoSell.

 • Magazyn w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), do którego przypisane są towary, których ceny mają być synchronizowane - gdy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać magazyn z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Obsługa wielu magazynów

Aplikacja IdoSell Bridge od wersji 5.5 obsługuje wiele magazynów w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Możliwe jest synchronizowanie wszystkich magazynów z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) oraz towarów znajdujących się na tych magazynach.

Nowa opcja współdziała tylko przy wybranej opcji synchronizowania towarów po indeksie katalogowym oraz włączonej opcji w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) "Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach": Wspólne bez cen / Wspólne dane i ceny podstawowe".

W przypadku, gdy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać w ustawieniach aplikacji IdoSell Bridge magazyn z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta

Integracja programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) z panelem IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu. Synchronizacja przenosi dane z WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, żeby informacje w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IIdoSell.

Żeby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy w  IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji > Klienci wybrać:

 • > Aktualizacja danych bilingowych klientów > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

 •  > Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta. Przejdź do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestaw opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki > Tak i wprowadź wartość w polu Limit zadłużenia.

Na potrzeby tej synchronizacji z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) wykorzystywane jest pole "Limit kupiecki" z zakładki "Dane handlowe" w edycji kartoteki kontrahenta.

Żeby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IdoSell nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym (podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia), uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym. Dotyczy to zamówień, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell przez IdoSell Bridge  do programu WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Synchronizacja rabatów

Integracja pomiędzy programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), a panelem IdoSell zapewnia jednostronną synchronizację rabatów poszczególnych klientów - dodawanie nowych rabatów i aktualizację już istniejących w panelu sklepu.

Synchronizacja rabatów działa w oparciu o funkcję w WF-MAG „Indywidualne ceny dla artykułów”. Możliwe jest ustawienie konkretnej ceny lub upustu / narzutu dla towaru, zgodnie z ustawieniami w programie F/K.

Zakres działania synchronizacji

 • Usunięcie towaru z listy w module „Indywidualne ceny dla artykułów” na karcie kontrahenta w programie WF-MAG spowoduje, że rabat na dany towar usunie się w panelu IdoSell

 • Zaznaczenie opcji „brak” w module „Indywidualne ceny dla artykułów” na karcie kontrahenta w programie WF-MAG spowoduje, że rabat na dany towar usunie się w panelu IdoSell

Żeby włączyć przekazywanie rabatów do panelu IdoSell należy w aplikacji IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji > Klienci włączyć funkcję > Aktualizacja danych o rabatach klientów.

Synchronizacja adresów dostaw

Integracja pomiędzy panelem IdoSell, a programem WAPRO Mag (dawniej WF-MAG) zapewnia obustronną synchronizację adresów dostaw poszczególnych klientów - dodawanie nowych adresów oraz aktualizację już istniejących.

Synchronizacja adresów dostaw może odbywać się w jedną stronę lub w obie strony. Przy czym zalecamy wybranie aktualizacji tylko w jedną stronę.

Dodanie adresu dostawy np. w panelu IdoSell spowoduje, że przy najbliższej synchronizacji zostanie on dopisany do karty kontrahenta w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG). Zmiana danych w adresie w panelu IdoSell np. nazwa firmy, zostanie podczas synchronizacji odwzorowana w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG).

Żeby włączyć synchronizację adresów dostaw należy w aplikacji IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji > Kontrahenci włączyć funkcję > Aktualizacja adresów dostaw klientów.

Wyliczenie stanu dyspozycyjności towaru

Stan dyspozycyjny w programie WAPRO Mag (dawniej WF-MAG), który przekazywany jest jako stan magazynowy do panelu IdoSell, wyliczany jest na podstawie równania: stan magazynowy - wartość z kolumny zamówiono.

Pod uwagę brane są tylko niezrealizowane dokumenty ZO. Nie są brane pod uwagę dokumenty ZD.

Mechanizm wyliczania, oparty o zaawansowany algorytm, na bieżąco wylicza w panelu IdoSell stany towarów w oparciu o stan dyspozycyjny przekazywany przez IdoSell Bridge , ilość rezerwacji dla zamówień niezrealizowanych oraz tych zarejestrowanych w programie F/K.

Masz pewność, że stan dyspozycyjny towarów w panelu IdoSell zawsze odpowiadał rzeczywistej liczbie towarów, jaką jesteś w stanie sprzedać klientom sklepu internetowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell