Logo

IdoSell Bridge - Subiekt GT i Subiekt Nexo

Subiekt GT i Subiekt Nexo

Program IdoSell Bridge umożliwia integrację z programem Subiekt Nexo (BETA) firmy Insert. W zależności od wybranego scenariusza instalacji Subiekt Nexo (BETA), do poprawnego działania integracji wymagane jest wykonanie kilku kroków poprzedzających rozpoczęcie synchronizacji.

Rozpoczynając pracę z programem Subiekt Nexo (BETA), użytkownik może wybrać spośród kilku opcji, jak ma wyglądać startowa baza danych.

Na potrzeby integracji z IdoSell Bridge omówione zostaną dwa rozwiązania:

 • tworzenia nowej bazy programu,

 • wykonania importu danych z programu Subiekt GT.

Tworzenie czystej bazy danych

Poniżej znajdują się czynności niezbędne do integracji z IdoSell Bridge w przypadku wyboru opcji tworzenia czystej bazy danych.

Synchronizacja zamówień

Żeby pierwsze synchronizowane zamówienie złożone w chmurze IdoSell przeniosło się poprawnie, w programie Subiekt Nexo musi istnieć przynajmniej jedno zamówienie. Przed uruchomieniem pierwszej integracji należy:

 1. Dodać ręcznie zamówienie testowe.

 2. Wykonać przeniesienie zamówień.

 3. Usunąć zamówienie testowe.

Synchronizacja zwrotów

Do poprawnego przeniesienia pierwszego zwrotu, w programie Subiekt Nexo (BETA) muszą istnieć:

 • przynajmniej jeden dokument korekty faktury sprzedaży (KFS),

 • jeden dokument zwrotu na paragon (ZW),

 • jedna korekta wydania zewnętrznego (KWZ).

Przed uruchomieniem pierwszej synchronizacji zwrotów należy:

 1. Ręcznie zrealizować zamówienie na paragon i kolejne na fakturę sprzedaży.

 2. Należy skorygować oba dokumenty, żeby powstała korekta wydania zewnętrznego.

 3. Po przeniesieniu pierwszych zwrotów, można dokumenty zarejestrowane ręcznie usunąć.

Import danych z programu Subiekt GT

Poniżej znajdują się czynności niezbędne do wykonania przy integracji z IdoSell Bridge, w przypadku wyboru opcji importu danych z programu Subiekt GT.

Jeżeli użytkownik wykonał import danych z programu Subiekt GT do programu Subiekt Nexo (BETA), konieczne jest wykonanie zmiany domyślnej numeracji zamówień oraz dodanie zamówienia testowego.

Zmiana domyślnej numeracji zamówień

Podczas importu formaty numeracji zamówień przenoszone są z programu Subiekt GT i ustawiane jako domyślne.

Przed dodaniem zamówienia testowego w programie Subiekt Nexo (BETA), należy ustawić format domyślny, czyli ZK nr/ODD/ROK. Należy to wykonać w sekcji EWIDENCJE DODATKOWE > Konfiguracja > Typy dokumentów > Zamówienie od klienta w polu Rejestr numeracyjny.

Dodanie zamówienia testowego

W programie Nexo należy dodać jedno zamówienie testowe, które otrzyma numer zgodny z formatem wybranym w kroku pierwszym tj. zmiana domyślnej numeracji zamówień. Po przesłaniu zamówień z chmury IdoSell, takie zamówienie można usunąć.

Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta

Poniżej omówiona została synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programami Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), a panelem IdoSell.

Integracja programów Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA) z panelem administracyjnym IdoSell za pośrednictwem IdoSell Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu. Synchronizacja przenosi dane z Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA) do panelu administracyjnego IdoSell.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA).

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, żeby informacje w programach Subiekt GT i Subiekt Nexo były aktualniejsze, niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.

Żeby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy w IdoSell Bridge  w oknie Preferencje synchronizacji > zakładka Klienci wybrać:

 • > Aktualizacja danych bilingowych klientów > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K

 • > Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego > w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta. Przejdź do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestaw opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki > Tak i wprowadź wartość w polu Limit zadłużenia.

Na potrzeby tej synchronizacji z programu Subiekt GT wykorzystywane jest pole "Maksymalna wartość całego kredytu" z zakładki "Płatności", a z programu Subiekt Nexo (BETA) pole "Maksymalny kredyt kupiecki/Wartość sprzedaży" z zakładki "Handel" w edycji kartoteki kontrahenta.

Żeby nowe zakupy, wpadające do panelu IdoSell, nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu IdoSell (podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia) uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym. Dotyczy to zamówień, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu IdoSell przez IdoSell Bridge  do programu Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA).

Synchronizacja rabatów

Poniżej omówiona została synchronizacja rabatów pomiędzy programami Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), a panelem IdoSell.

Integracja pomiędzy programem Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), a panelem IdoSell zapewnia jednostronną synchronizację rabatów poszczególnych klientów - dodawanie nowych rabatów i aktualizację już istniejących w panelu sklepu.

Synchronizacja rabatów działa w oparciu o funkcję w Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA) „Promocje”. W promocji możliwe jest ustawienie rabatu procentowego dla towarów od wybranego poziomu cen dla konkretnych klientów. Możliwe jest definiowanie promocji zarówno w oparciu o wybór towarów i klientów z listy, jak i na podstawie wcześniej ustalonych grup.

Zakres działania synchronizacji

 • Usunięcie promocji z listy spowoduje, że rabat na dany towar usunie się z karty klienta w panelu IdoSell,

 • Dezaktywowanie promocji spowoduje, że rabat na dany towar usunie się z karty klienta w panelu IdoSell,

 • Nieaktualny zakres daty obowiązywania promocji spowoduje, że rabat na dany towar usunie się z karty klienta w panelu IdoSell.

 • W przypadku, gdy dla jednego klienta powtórzy się w promocjach ten sam towar, ale z różnymi ustawionymi rabatami, to przy synchronizacji pod uwagę zostanie wzięty wyższy rabat (z korzyścią dla klienta sklepu).

Żeby włączyć przekazywanie rabatów do panelu administracyjnego IdoSell, należy w aplikacji IdoSell Bridge w oknie Klienci > Preferencje synchronizacji włączyć funkcję > Aktualizacja danych o rabatach klientów.

Mapowanie usług kurierskich

Integracja pomiędzy programem Subiekt GT i Subiekt Nexo (BETA), a panelem IdoSell, zapewnia możliwość powiązania ze sobą usług kurierskich, które są w nich dostępne.

Żeby ustawić mapowanie usług kurierskich w IdoSell Bridge, w oknie Preferencje synchronizacji > Zamówienia > Mapowanie usług kurierskich należy w sekcji Nowe mapowanie wskazać wybraną usługę kurierską z panelu IdoSell oraz odpowiadającą jej usługę z programu F/K, a następnie dodać je do listy zmapowanych usług kurierskich.

W polu Usługi kurierskie w IdoSell zwracani są wszyscy kurierzy, którzy zostali przypisani do istniejących profili dostaw w panelu administracyjnym IdoSell. Zarządzanie kurierami jest możliwe w sekcji ADMINISTRACJA > Konfiguracja dostaw > Profile dostaw.

Natomiast w polu Usługi w F/K zwracane są usługi, czyli pozycje towarowe, których rodzaj w programie Subiekt GT i Subiekt Nexo został określony jako usługa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell