Logo

Synchronizacja ciągła towarów ze zdalnej lokalizacji

Instrukcja webowej synchronizacji ciągłej towarów ze zdalnej lokalizacji

Tryb umożliwia synchronizację towarów w sposób ciągły dla oferty udostępnionej przez partnerów biznesowych z bazą towarów w panelu sklepowym. Dzięki nowej funkcjonalności masz pewność, że ceny i stany magazynowe będą spójne z systemem twojego dostawcy - patrz: Importy.

Instrukcja webowej synchronizacji ciągłej towarów ze zdalnej lokalizacji

Ta opcja jest dostępna tylko w abonamencie CLOUD PRO .

1. W pierwszym kroku w panelu IdoSell z menu wybierz TOWARY > Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii.

2. Następnie wybierz, co chcesz zrobić, czyli w tym przypadku kliknij link wybierz, znajdujący się obok trybu Zsynchronizować towary w sposób ciągły ze zdalnej lokalizacji.

3. W celu dodania źródła oferty kliknij przycisk Dodaj źródło danych.

4. Uzupełnij odpowiednio pola w wyświetlonym oknie, a następnie wybierz przycisk Dodaj źródło:

 • Nazwa w panelu - wpisz dowolną nazwę, która definiuje źródło importu.

 • URL zdalnego pliku - wpisz adres URL, pod którym ma być dostępna twoja zewnętrzna oferta.

 • Ustawienia godzin synchronizacji oferty - wybierz, co jaką liczbę godzin aż do końca dnia, system ma pobierać pełne informacje o towarach (plik full.xml / full.csv) oraz o której godzinie ma być wykonywana pierwsza operacja w danym dniu.

 • Towary przypisane do wszystkich sklepów - wybierz, czy towary mają być po zsynchronizowaniu widoczne we wszystkich, czy tylko w wybranych przez ciebie sklepach.

 • Sposób wyboru magazynu, dla stanów magazynowych synchronizowanych towarów - zdecyduj, czy stany synchronizowanych towarów mają być umieszczane dokładnie w tych samych magazynach, do których zostały przypisane w ofercie lub wybierz ręcznie jeden wspólny magazyn w swoim panelu, w których zsumowane stany ze wszystkich magazynów z oferty zostaną zapisane. Pamiętaj o właściwych ustawieniach dotyczących gospodarki magazynowej, żeby jej konfiguracja nie blokowała ręcznego ustawiania stanów dla magazynów własnych.

 • Ustawienia widoczności towaru w sklepie - wybierz, czy widoczność zaimportowanych towarów w twoim sklepie ma być zgodna z ustawieniami zdefiniowanymi w pliku oferty, czy też chcesz, żeby system uwidocznił bądź ukrył je w nim niezależnie od tych ustawień.

 • Szablon atrybutów karty towaru, które będą uwzględniane podczas importu nowych towarów - wybierz szablon atrybutów, które mają zostać zaimportowane do kart nowo dodanych towarów. Możesz skorzystać z predefiniowanego szablonu STANDARD, który jest tak skonfigurowany, żeby importować i aktualizować wszystkie możliwe atrybuty towarów lub też stworzyć i ustawić własny szablon. W celu utworzenia własnego szablonu przejdź na stronę TOWARY > Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii, a następnie z górnego sub-menu wybierz link Szablony atrybutów dla importowanych, aktualizowanych i przywracanych towarów.

 • Szablon atrybutów karty towaru, które będą uwzględniane przy aktualizacji istniejących towarów - wybierz szablon atrybutów, które mają być aktualizowane w kartach odnalezionych towarów. Możesz skorzystać z predefiniowanego szablonu STANDARD, który jest tak skonfigurowany, żeby importować i aktualizować wszystkie możliwe atrybuty towarów lub też stworzyć i ustawić własny szablon. W celu utworzenia własnego szablonu przejdź na stronę TOWARY > Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii, a następnie z górnego sub-menu wybierz link Szablony atrybutów dla importowanych, aktualizowanych i przywracanych towarów.

 • Tryb modyfikacji zdjęć, parametrów i załączników - wybierz, w jaki sposób system ma się zachować w przypadku aktualizacji zdjęć, parametrów i załączników, czy nowe informacje mają nadpisać poprzednio ustawione, czy też mają się do nich dograć.

 • Synchronizuj ofertę po wybranym identyfikatorze - określ, na podstawie jakiego kodu aktualizowane towary mają być identyfikowane (do wyboru masz kod zew. systemu, kod producenta, kod IAI bądź panelowy identyfikator kartoteki towaru). Brak wybranego identyfikatora przy towarze w ofercie spowoduje pominięcie jego synchronizacji.

 • Prefiks i zmiana domyślnego trybu przenoszenia kodu zewnętrznego systemu - aktywuj tę opcję, jeśli chcesz, żeby system automatycznie wygenerował kody zewnętrznego systemu i przypisał je do aktualizowanych towarów lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks.

 • Prefiks i zmiana domyślnego trybu przenoszenia kodu producenta - aktywuj tę opcję w przypadku, gdy towary znajdujące się w importowanej ofercie nie posiadają unikalnych kodów producenta lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks.

 • Domyślna grupa rozmiarów dla synchronizowanych towarów i ich rozmiarów - wybierz domyślną grupę dla importowanych rozmiarów. Domyślna grupa będzie pomijana w przypadku, gdy towar będzie miał grupę rozmiarów określoną w synchronizowanej ofercie.

 • Domyślny dostawca dla synchronizowanych towarów - wybierz domyślnego dostawcę dla synchronizowanych towarów. Domyślny dostawca będzie pomijany w przypadku, gdy towar będzie miał dostawcę określonego w synchronizowanej ofercie.

 • Kolejne pliki synchronizowanej oferty pobieraj - wybierz, czy z pobraniem kolejnego pliku z danymi o towarach system ma czekać do momentu zakończenia danego cyklu synchronizacji, czy też ma je pobierać w trakcie i kolejkować do dalszego przetworzenia.

5. Nowo dodana oferta pojawi się na liście wybranego trybu w postaci kontenera, w którym umieszczane będą wpisy dotyczące plików wykonywanych w ramach kolejnych cyklów synchronizacji. Wybór opcji szczegóły i status synchronizacji pozwoli na przejście do listy tych plików.

6. W tym miejscu będziesz mógł również śledzić postępy dodanej synchronizacji:

Sprawdzić, jaki w danym momencie jest jej status:

 • Oczekuje na pobranie plików - status jest widoczny, gdy system oczekuje lub pobiera pliki oferty;

 • Oczekuje na weryfikację - status jest widoczny, gdy pliki oferty zostały już pobrane i oczekują na weryfikację;

 • Weryfikowany - X% - status widoczny, gdy pliki oferty są przetwarzane i system przygotowuje się do zbudowania z nich requestów API. W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu;

 • Wstrzymany - X% - status jest widoczny, gdy operacja synchronizacji oferty zostanie wstrzymana (po ręcznym kliknięciu linku wstrzymaj). W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu;

 • Zweryfikowany - X% - status jest widoczny, gdy requesty API zostaną już przygotowane, ale nie ruszył jeszcze proces ich wgrywania;

 • Przetwarzany (krok Y z 4) - X% - status jest widoczny, gdy requesty są wykonywane przez API. Gdzie Y oznacza jeden z poniższych kroków:

  • krok I: wgrywane są towary niezgrupowane oraz towary będące rodzicami w grupach towarów,

  • krok II: wgrywane są towary będące dziećmi w grupach towarów,

  • krok III: wgrywane są towary typu zestaw i kolekcja,

  • krok IV: wykonywane są operacje, które mogą być wykonane dopiero po tym, jak wszystkie towary, trafią już do panelu np. operacja ustawiania towarów powiązanych.

 • Kończenie importu - X% - status jest widoczny, gdy wykonywany jest krok IV;

 • Zaimportowany - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana i wszystkie towary z oferty zostaną wgrane lub zaktualizowane bez żadnych błędów;

 • Zaimportowany częściowo - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana, jednak część towarów nie zostanie wgrana ze względu na błędy;

 • Całkowicie błędny - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana, jednak żadne towary nie zostaną wgrane ze względu na błędy.

Sprawdzić ile towarów zawiera cała synchronizowana oferta.

Sprawdzić liczbę towarów już zaimportowanych.

Sprawdzić liczbę towarów jeszcze niezaimportowanych.

Zmienić ustawienia oferty (pod warunkiem, że dana paczka ma status Wstrzymane lub została już wcześniej zaimportowana, lub gdy synchronizowana oferta jest wyłączona).

Wstrzymać, wznowić, powtórzyć bądź usunąć wykonywaną paczkę.

Pobrać archiwum ZIP z plikami źródłowymi danej paczki.

7. W momencie, gdy system zweryfikuje paczkę danych w dodanej przez ciebie ofercie, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego oferta została w panelu dodana.

8. Po poprawnej operacji towary zostaną przeniesione do listy Lista towarów zaimportowanych. Te towary, których import się nie powiódł, zostaną na liście Lista towarów niezaimportowanych. Przy tych towarach w kolumnie Bramka API zwróciła następujące błędy będzie znajdować się informacja, co było powodem niepowodzenia. Może zdarzyć się również sytuacja, w której towar zostanie zaimportowany, jednak przy nim również pojawią się jakieś błędy, co będzie oznaczało, że z jakiegoś powodu nie udało się wgrać części jego danych.

9. W momencie, gdy system zaimportuje paczkę danych w dodanej przez ciebie ofercie, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego oferta została w panelu dodana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell